artvin il özel idaresi

artvin il özel idaresi
SU YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR22.06.2018 15:24
SU YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ

ARTVİN ARDANUÇ AYDIN KÖYÜ SULAMA TESİSİ YAPIM İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/301075
1-İdarenin
a) Adresi : Çarşı Mahallesi Ticaret ve Kültür Sitesi Kat:1 08000 - MERKEZ/ARTVİN
b) Telefon ve faks numarası : 4662121791 - 4662127638
c) Elektronik Posta Adresi : ihalevesatinalma@www.artvinozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işini
a) Niteliği, türü ve miktarı : ARTVİN ARDANUÇ AYDIN KÖYÜNDE :1500 METRE DİK BETON KANAL VE 600   METRE KORUMA DUVARI İLE SULAMA TESİSİ İMALATLARI YAPTIRILACAKTIR.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden   ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ARTVİN- ARDANUÇ AYDIN KÖYÜ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde  yer teslimi yapılarak işe   başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 310 (üç yüz on) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Artvin İl Özel İdaresi (Çarşı Mahallesi Ticaret ve Kültür Sitesi Kat:1 - ARTVİN)
b) Tarihi ve saati : 05.07.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan ‘’Yapım işlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğ’’ inde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ GRUBU işlerden; A/IV. GRUP İŞLER (İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri) veya A/IX. GRUP İŞLER (Su Yapıları) benzer iş olarak değerlendirilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu ihalede İnşaat Mühendisliği Diploması veya Ziraat Mühendisliği Diploması ihale konusu işe benzer iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Artvin İl Özel İdaresi (Çarşı Mahallesi Ticaret ve Kültür Sitesi Kat:1 - ARTVİN) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Artvin İl Özel İdaresi (Çarşı Mahallesi Ticaret ve Kültür Sitesi Kat:1 - ARTVİN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                                                                                                                        B.No:İ/216


Etiketler: ARTVİN

Diğer RESMİ İLAN haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.